1. Phân biệt túi HD? Túi HD cầm có cảm giác dầy dặn; thường được đột lỗ thay ...
Read More